BIỂU PHÍ SẢN KHOA
STT TÊN DỊCH VỤ ĐVT ĐƠN GIÁ
1 Bóc nang tuyến Bartholine Lần 2,000,000
2 Chích áp xe vú Lần 350,000
3 Lấy dị vật âm đạo Lần 750,000
4 Làm thuốc vết khâu tầng sinh môn nhiễm khuẩn Lần 200,000
5 Chích áp xe tuyến Bartholin Lần 1,100,000
6 Đốt điện CTC (đốt lộ tuyến CTC) Lần 470,000
7 Làm thuốc âm đạo Lần 70,000
8 Tháo vòng có dây Lần 150,000
9 Tháo vòng không dây Lần 200,000
10 Nội soi cổ tử cung Lần 150,000
11 San lấy vòng khó (Tcu, Dana) Lần 300,000
12 Đặt vòng sinh thường Lần 300,000
13 Đặt vòng sinh mổ Lần 350,000
14 Tháo vòng thường Lần 150,000
15 Tháo vòng khó Lần 300,000
16 DV Đặt thuốc phụ sản Lần 50,000