BIỂU PHÍ  NỘI SOI
STT TÊN DỊCH VỤ ĐVT Đơn giá
1 Nội soi họng – thanh quản 2 Lần        150,000
2 Nội soi  tai 2 Lần        120,000
3 Nội soi họng – thanh quản 1 Lần        120,000
4 Nội soi mũi xoang Lần        210,000
5 Nội soi  tai 1 Lần        100,000