BIỂU PHÍ  KHOA MẮT
STT TÊN DỊCH VỤ ĐVT ĐƠN GIÁ
1 ĐO THỊ LỰC KHÁCH QUAN Lần           120,000
2 Đánh bờ mi Lần           100,000
3 CHỮA BỎNG MẮT DO HÀN ĐIỆN Lần           120,000
4 Rửa cùng đồ Lần           100,000
5 Nặn tuyến bờ mi Lần           100,000
6 Đốt lông xiêu, nhổ lông siêu Lần           100,000
7 Khâu cò mi, tháo cò Lần           500,000
8 Khâu da mi, kết mạc mi bị rách-gây tê Lần        1,000,000
9 Khâu phục hồi bờ mi Lần        1,000,000
10 Xử lý vết thương phần mềm nông vùng mi mắt Lần        1,000,000
11 Tháo cò mi Lần           500,000
12 Soi đáy mắt trực tiếp Lần           150,000
13 Khâu da mi đơn giản Lần           800,000
14 Lấy calci kết mạc Lần              50,000
15 Cắt chỉ khâu da mi đơn giản Lần              50,000
16 Cắt chỉ khâu kết mạc Lần              50,000
17 Nhổ lông siêu Lần           100,000
18 Bơm rửa lệ đạo Lần              50,000
19 Chích chắp, lẹo, nang lông mi; chích áp xe mi, kết mạc Lần           100,000
20 Nặn tuyến bờ mi, đánh bờ mi Lần              50,000
21 Chích áp xe mi, kết mạc Lần           100,000
23 Llấy dị vật kết mạc nông 1 mắt Lần           100,000
24 Lấy sạn vôi kết mạc mắt Lần           120,000